راهکارهای قابل ارائه توسط متخصصان ما

  • طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی بر اساس نیازسازمان

  • جمع آوری اطلاعات از سیستم های جانبی و یکپارچه سازی اطلاعات

  • انتقال داده ها از سیستمی به سیستم دیگر

  • پردازش و تحلیل داده های سازمانی

  • تعریف ساختار درختی تجهیزات بر اساس دستورالعمل های نگهداری در زمان نگهداری

  • جمع آوری و سازماندهی اطلاعات قطعات یدکی

  • طراحی و اجرای پروژه های تعالی سازمانی

  • تهیه ساختار کدینگ حساب و مراکز هزینه